Zarządzenie prezydenta miasta Gdyni

ZARZĄDZENIE nr 3875/V/2007/R
PREZYDENTA MIASTA GDYNI
z dnia 24 października 2007 r.

w sprawie: przystąpienia przez Urząd Miasta Gdyni do przygotowania edukacyjnego projektu badawczego „Miasto Gdynia w okresie II wojny światowej”.

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z § 17 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Miasta Gdyni zarządza się, co następuje

§ 1

1. Zleca się przystąpienie Miasta Gdyni do projektu edukacyjnego „Miasto Gdynia w okresie II wojny światowej”, zwanego dalej Projektem, polegającego na zebraniu, weryfikacji i opracowaniu danych statystycznych i informacji historycznych związanych z dziejami Miasta Gdyni w okresie II wojny światowej.
2. Dane, o których mowa w pkt. 1 powinny umożliwić ustalenie wielkości strat i szkód miasta i jego mieszkańców w wyniku II wojny światowej.
3. Projekt ma służyć celom edukacyjnym i wychowawczym.

§ 2

1. Realizację projektu powierza się jednostkom organizacyjnym miasta:
1/ Urzędowi Stanu Cywilnego w Gdyni – sporządzenie listy mieszkańców Gdyni, urodzonych/zmarłych, uznanych za zaginione/zmarłe w okresie II wojny światowej.
2/ Muzeum Miasta Gdyni – sporządzenie informacji – na podstawie zasobów MMG i innych archiwalnych – o strukturze rzeczowej majątku Miasta, obejmującej majątek gminy miasta Gdyni i jej przedsiębiorstw, zakładów i jednostek budżetowych, majątek instytucji, organizacji i przedsiębiorstw państwowych, miejskich, prywatnych i spółdzielczych (innych grupowych). Dokonanie ustaleń dotyczących szkód w zabudowie Miasta (budynki, infrastruktura techniczna, zasoby materiałowe, zasoby finansowe, zbiory muzealne i inne artystyczne)
3/ Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdyni – sporządzenie informacji – na podstawie zasobów MBP i innych bibliotek – oraz prac naukowych dotyczących historii Gdyni w II wojnie światowej – informacji o pamiętnikach, wspomnieniach itp. publikacjach dotyczących losów mieszkańców Gdyni w II wojnie światowej oraz o gdyńskich organizacjach społecznych, wyznaniowych, organizacjach samorządu zawodowego i in. – w okresie poprzedzającym wybuch wojny i po jej zakończeniu. Dokonanie ustaleń dotyczących szkód w majątku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni i innych instytucji dysponujących zbiorami książkowymi (szkoły, instytuty naukowe, kościoły, osoby prywatne).
4/ Samodzielnemu Referatowi Analiz Statystycznych – sporządzenie informacji (na podstawie Roczników Statystycznych Komisariatu Rządu w Gdyni, Roczników Statystycznych GUS i innych danych statystycznych o wartości gospodarki miejskiej (w tym państwowej i prywatnej) w miesiącu sierpień 1939 r. i sierpień 1945 r.
5/ Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków – sporządzenie informacji o wartości kulturowej architektury miasta (i portu) i o przedsięwzięciach służących rozbudowie Miasta, przerwanych wybuchem wojny.
2. Działania, o których mowa w pkt. 1, powinny być wspierane przez inne jednostki organizacyjne Urzędu Miasta – w zakresie ich kompetencji.
3. Zadania określone w pkt. 1 ust. 1/-5/ powinny być realizowane w ramach zespołu zadaniowego, zgodnie z przyjętym przez ten zespół programem, harmonogramem i budżetem i we współpracy z zainteresowanymi organizacjami społecznymi i innymi zainteresowanymi.
4. Przewodniczącym zespołu zadaniowego oraz koordynatorem prac określonych w pkt. 1 i 2 jest naczelnik Biura Rozwoju Miasta – pan Ryszard Toczek.

§ 2

Informacje przygotowane przez jednostki organizacyjne miasta zostaną uzupełnione i zweryfikowane przez państwowe instytucje i organizacje, prowadzące badania w zakresie losów obywateli RP w II wojnie światowej, na podstawie zawartych porozumień.

§ 3

Środki finansowe i materiałowe związane z realizacją zarządzenia należy zapewnić w ramach budżetów zaangażowanych wydziałów i jednostek na rok 2007 i planowanych budżetów na rok 2008.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Gdyni
/-/ dr Wojciech Szczurek